Sborník konference byl nominován pro zápis do databáze Thomson-Reuters pro zvýšení citovanosti příspěvků na ISI Web of Knowledge. Pro splnění přísných kriterií pro zařazení do této prestižní databáze prosíme autory o dodržení následujících doporučení.

Odevzdání příspěvků

Příspěvky prosím zasílejte na e-mailovou adresu prispevky@svsfem.cz, a to nejpozději do 1. 10. 2021.

Šablony

Pro psaní článku doporučujeme využít šablony s předdefinovanými styly: v angličtině a v češtině (MS Office).

Šablona pro článek (dotx)

Šablona pro prezentaci (potx)

Typy preferovaných přípěvků

Jsou preferována původní autorská díla, originální technické zprávy či kompaktní kompiláty s vlastním přínosem. Autoři by měli maximálně dodržet tématický obsah konference, aby byla dodržena ideová celistvost finálního sborníku.

Vědecká komise konference

Odbornou kvalitu konference garantuje firma SVS FEM s.r.o. ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického spolu s celou řadou dalších odborníků z různých vědeckých i průmyslových odvětví. Složení vědecké komise je k nahlédnutí zde.

Etika publikování

Publikování originálních příspěvků obecně je zavazující činností jak ze strany vydavatele, oponentů, tak ze strany autora. Příspěvky jsou hodnoceny ve standardním režimu s následujícími závazky pro jednotlivé účastníky publikačního procesu.

 • Vydavatel: rozhodování o publikaci, poskytnutí rovné příležitosti, zajištění jednání v režimu důvěrné, vyloučení konfliktu zájmů, spoluzodpovědnost a spolupráce při řešení problémů.
 • Oponent: spolurozhodování o publikaci, rychlost oponentury, zajištění jednání v režimu důvěrné, objektivita, spoluzodpovědnost a spolupráce při řešení problémů.
 • Autor: dodržování publikačních standardů, přístup k datům a jejich archivace, originalita, vyloučení redundandního či souběžného publikování, poděkování za poskytnuté zdroje, autorství příspěvku, odpovědnost při zacházení s lidskými či živočišnými subjekty, vyloučení konfliktu zájmů, vyloučení zásadních chyb v publikované práci.

Konflikt zájmů

Každý autor či spoluautor zodpovídá za jakýkoliv potenciální střet zájmů včetně finančních, osobních či interpersonálních vztahů, které mohou mít nevhodný dopad či mohou konfliktně zasáhnout do práce třetích stran.

Autoři

Každý autor souhlasí a deklaruje svůj vlastní osobní příspěvek na článku: všichni autoři musí materiálně participovat na výzkumu a/nebo přípravě článku a jejich role coby autorů může být snadno popsána. Tvrzení, že všichni autoři schválili finální článek musí být pravdivé.

Role grantových zdrojů

Autor by měl uvést všechny relevantní zdroje, které se finančně podilely na výzkumu či při přípravě článku a ve zkratce popsat roli sponzora/grantu.

Struktura příspěvku

Článek musí být členěn do jasně definovaných a čislovaných podkapitol. Jednotlivé podkapitoly by měly být číslovány 1, 1.1 (následně 1.1.1, 1.1.2, …). Abstract a Keywords nejsou číslované. Při odkazování na podkapitoly je nutné používat čislování a nikoliv název. Každá kapitola by měla začínat krátkým záhlavím uvozojícím kapitolu na samostatném řádku.

 1. Úvod – shrnuje cíle práce a poskytuje adekvátní základ bez detailního literárního přehledu či souhrnu výsledků.
 2. Materiál a metody – poskytuje dostatek informací pro možné opakování práce. Metody, které již byly publikovány musí být zmíněny v referencích: měly by být popsány pouze relevantní změny.
 3. Teorie/Výpočet – část teorie by měla rozšiřovat a nikoli opakovat již známé, jádro članku by mělo být spjato s částí 1 Úvod a být podkladem pro následující části. Oproti tomu část Výpočet by měla reprezentovat praktické dopady vyplývající z teoretické báze.
 4. Výsledky – výsledky by měly být stručné a jasné.
 5. Diskuze – měla by zdůraznit výsledky práce a ne je pouze opakovat. Často je vhodné vytvořit kombinovanou kapitolu Výsledky a diskuze. Vyhněte se rozsáhlým citacím a diskuzi o publikované literatuře.
 6. Závěry – v této časti by měly být uvedeny hlavní závěry studie, které mohou být často s výhodou převedeny do části Diskuze nebo části Výsledky a diskuze.
 7. Dodatky – je-li v práce uvedeno více než jeden dodatek, měly by být dodatky označeny A, B, atd. Vztahy a rovnice v dodatcích by měly mít samostatné číslování: (A.1), (A.2), atd. resp. (B.1), (B.2), atd. v následujícím dodatku. Podobně i obrázky a tabulky: Tabulka A.1, Obrázek A.1, atd.

Základní části titulní strany příspěvku

 • Název – Stručný a informativní. Vyhněte se zkratkám a rovnicím v názvu, je-li to možné.
 • Jména autorů a pracoviště autorů – Jména se na titulní stránce uvádějí bez titulů a v kapitálkách. Mělo by být uvedeno pracoviště autorů na kterém práce vznikla. Kontaktní adresa se všemi adresními údaji (adresa, mail, telefon) se vkládá až na konec příspěvku. Měl být označen korespondující autor např. (*), který bude zajišťovat komunikaci v celém procesu vydání příspěvku, příp. po vydání.
 • Abstract – Je požadován stručný a faktografický abstrakt psaný v angličtině. Abstrakt by měl nastínit příčinu výzkumu, nejpodstatnější výsledky a hlavní závěry. Abstrakt musí být ucelenou a uzavřenou jednotkou, která může být vydána samostatně bez vlastní náplně příspěvku. Měly by být vyloučeny odkazy, pouze v nezbytných případech se uvádí citace podle ČSN ISO 690 (tj. Autor, Rok vydání). V abstraktu by rovněž neměly vyskytovat zkratky, pouze v nezbytných případech je možné použít zkratku, která je však v abstraktu definována.
 • Keywords – Klíčová slova následují okamžitě po abstraktu. Používejte max. 5 klíčových slov a vyhýbejte se množnému číslu a spojkám. Buďte opatrní se zkratkami. Mohou být uvedeny pouze běžně užívané zkratky.

Poděkování

Poděkování by mělo tvořit samostatnou ćást na konci příspěvku, před Literaturou. Uvádějte pouze osoby a instituce, kteří se podíleli na výzkumu či přípravě článku.

Názvosloví a jednotky

Dodržujte mezinárodně uznávané standardy a dohody. Používejte mezinárodní systém jednotek (SI). Jsou-li uváděny odvozené veličiny vložte jejich ekvivalent v SI. Autoři, kteří si přejí vložit širší názvosloví tak mohou učinit na druhé stránce příspěvku.

Matematické vztahy

Při vkládání matematických vztahů do řádku používejte symbol lomítka (/) a nikoliv zlomku. Proměnné se zapisují v kurzívě. Mocniny e jsou častěji vyjádřeny pomocí exp. Číslujte průběžně všechny rovnice, které jsou psány na samostatném řádku.

Příprava příspěvku

Pravidla sazby jednotlivých příspěvků se řídí souborem norem pro publikaci psaného textu: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, ČSN 016910, ČSN 01 0195, ČSN ISO 4, ČSN ISO 214, ČSN ISO 215, ČSN ISO 5966

 • Vytvořené příspěvky lze poslat pomocí odkazu zaslaného autorům, kteří se registrovali s příspěvkem.
 • Příspěvek lze připravit v textovém editoru Microsoft Word.
 • Příspěvek může mít maximální rozsah 20 stran formátu A4, psaných v jednoduchém řádkováním.
 • Rozsah příspěvku by neměl být menší než 6 stran a neměl by zároveň překročit 20 stran. Pouze v relevantních případech významných výsledků může být akceptován jiný rozsah.
 • Příspěvky mohou být v češtině/slovenštině nebo v angličtině. Je-li příspěvek v češtině/slovenštině, musí být abstract i keywords v angličtině.
 • Celý text dokumentu je psán ve fontu Arial.
 • Na celý text dokumentu je použio jednoduché řádkování.
 • Okraje stránek: levý 3 cm, ostatní 2,5 cm.
 • Číslování obrázků, tabulek, rovnic probíhá automaticky přes Seq pole Image, Tab, Eqv. Stačí pouze zkopírovat příslušné pole v tomto dokumentu. Pro odkazy na pole je vhodné použít Záložku a Křížový odkaz.
 • ¶ – značka označuje prázdný řádek.
 • Citace použitých literárních pramenů se řídí výhradně ČSN ISO 690 resp. 690-2 (viz např. Pravidla citací).
 • Pro usnadnění formátování doporučujeme použít např. Generátor citací, nebo běžné nástroje ProCite, EndNote, Mendeley s příslušnou šablonou.
 • Pro psaní článku doporučujeme využít šablony s předdefinovanými styly (soubory ke stažení viz výše).

Uvedené informace vychází z běžných a veřejně dostupných podmínek nakladatelského domu Elsevier.